JOBCRAFTING

Waarom jobcraften?

Werk en beroepen veranderen steeds sneller. Voor uw organisatie én uw medewerkers een uitdaging om hierop te anticiperen. Bent u ook overtuigd dat medewerkers meer realiseren als ze kunnen werken in overeenstemming met hun noden en talenten? Met jobcraften biedt u uw medewerker hiervoor handvatten en een actieplan aan. Dit resulteert in meer werkgoesting, meer engagement, betere prestaties en minder afwezigheid of ziekte, en uiteindelijk een betere dienstverlening en meer tevreden klanten. Jobcraften betekent veel voor de duurzame inzetbaarheid van mensen in hun job en de teams waarin ze werken.

Zodra een organisatie start met jobcraften, heeft dit een olievlek-effect op de rest van de organisatie: al snel volgen andere medewerkers en/of teams, en leidt u uw organisatie tot meer efficiëntie.

 

Wat is het precies?

Jobcraften is een optimaliseringsproces waarbij uw medewerker, binnen de regelruimte die uw organisatie biedt, een de beste aansluiting zoekt tussen de werkdoelen die hij moet behalen en zijn werkstijl. We coachen uw werknemer hierbij vanuit een talentgerichte aanpak om een optimale match te hebben met zijn werkdoelen en de organisatiedoelstellingen. Vaak gaat het over kleine veranderingen en aanpassingen die op eenvoudige wijze door te voeren zijn, maar wel een grote impact hebben.

  

Voor wie

Alle medewerkers, leidinggevenden, HR-verantwoordelijken, … die willen investeren in werkbaar werk en in logische stappen willen verkennen hoe je talenten kunt inzetten zodat werk goed blijft passen bij de medewerkers in hun teams. Iedereen die medewerkers langer, meer bevlogen en gezond aan het werk willen houden in de eigen organisatie of het bedrijf.

 

Kostprijs

Vraag ons een prijsofferte op maat. Deze dienstverlening komt in aanmerking voor de KMO portefeuille. De activiteiten van Stebo vzw zijn vrijgesteld van BTW (artikel 44 §2, WB BTW).

 

Contact

Jacqueline Jansen
Jacqueline.jansen@stebo.be

tel: 089 32 95 30

mobiel: 0478 45 12 88

Inschrijven zonder KMO-portefeuille

Hoe gaat het individuele jobcraftingstraject met uw medewerker in zijn werk?

Het begeleidingstraject met uw medewerker varieert tussen 4 en 8 uur. We vertrekken vanuit een waarderend coachende benadering: we zetten zoveel mogelijk in op persoonlijke talenten in relatie tot een daarbij goed passend takenpakket. Het goede dat al aanwezig is, wordt daardoor versterkt en verder uitgebouwd. Dit is ook de kern van onze eigen ontwikkelde Vuurwerkt methode die uit 4 fases bestaat. Het is een beproefde en succesvolle begeleidingsaanpak waarin we achtereenvolgens:

  1. Ontdekken: wat kan uw medewerker en hoe ziet zijn job en werkcontext er vandaag uit?
  2. Focus leggen: wat vindt uw medewerker belangrijk en hoe vertalen we dat naar een gewenste en werkbare jobsituatie, in lijn met de werkdoelen en organisatiedoelstellingen?
  3. Ontwerpen: wat en wie heeft uw medewerker nodig om de gewenste aanpassing te realiseren met werkgoesting en motivatie? Dit resulteert in een actieplan.
  4. Waarmaken: met behulp van het actieplan concrete stappen zetten

In dit traject staat de werknemer centraal, maar altijd in relatie tot de team- en organisatiedoelen en rekening houdend met de regelruimte die er binnen de organisatie is.

 

Opbouw van ons aanbod

  • Stap 1: INTAKE LEIDING / WERKGEVER

Output: Concrete en haalbare afspraken voor het individueel begeleidingstraject

  • Stap 2: INTAKE WERKNEMER

Output: Engagement van de werknemer afgetoetst & doelen geformuleerd

  • Stap 3: INDIVIDUELE COACHING IN 4 VUURWERKT-FASEN

Fase 1 output: job- en werkcontextanalyse en de relatie van uw werknemer hiertoe

Fase 2 output: identificeren van gewenste wijzigingen

Fase 3 output: inzicht in jobcraft-technieken

Fase 4 output: voorstellen tot andere aanpak in een persoonlijk actieplan

  • Stap 4: TERUGKOPPELING

Output: voorstellen aftoetsen bij leiding / werkgever en komen tot concrete afspraken

  • Stap 5: ACTIEPLAN UITVOEREN

Output: Uw werknemer en u voeren zelfstandig het actieplan uit

  • Stap 6: EVALUATIE, BORGING & BIJSTURING

Output: kritische & succesfactoren geïdentificeerd; borgende & corrigerende acties geformuleerd