De RENOcoach lijmt het versnipperd
Vlaams energiebeleid in Genk

De Renocoach van Stebo maakt – in opdracht van de stad Genk - bewoners wegwijs in de waaier van renovatiemogelijkheden met een duidelijke focus op energiebesparing.

We gaan in gesprek hierover met Tim Vanbrabant en Peter Vos van de stad Genk, van de diensten Woonbeleid en Leefmilieu. Zij lichten het project van de RENOcoach toe en lonken ook al naar de toekomst.  

Samenwerking over de diensten heen
De afdeling Energie van Stebo voert ism het provinciebestuur collectieve wijkrenovatieprojecten uit sinds 2015. Het Genkse pilootproject vond plaats in Kolderbos.

De dienst leefmilieu en duurzame ontwikkeling stuurde aan, de dienst wonen was enkel zijdelings betrokken. Voor zo’n project was dat een gemiste kans. We kijken weliswaar met een andere bril naar duurzaam wonen, maar de doelstellingen zijn heel gelijklopend. Bovendien gaf de dienst wonen bepaalde premies, maar was dat premiebeleid niet echt afgestemd met de dienst leefmilieu.

Daarom hadden we het idee om onze budgetten samen te voegen voor dit soort acties. Maar ook inhoudelijk zijn we meer gaan samenwerken.

 

Duurzaam wonen
In 2016 werd het seminarie ‘Duurzaam wonen’ georganiseerd om dynamiek op gang te brengen bij een aantal stakeholders omtrent duurzaam ruimtelijk woonbeleid.

Minstens even belangrijk zijn de acties die tijdens het seminarie uitgetekend werden om de visies ook in de praktijk om te zetten. Tijdens het seminarie werd bevestigd dat één van de grootste knelpunten in onze sector de grote wirwar aan initiatieven, premies en actoren - actief op vlak van duurzame woningrenovatie en isolatie -is.

Het wordt ook steeds maar ingewikkelder, wat de drempel om te renoveren groter maakt.

Front-office voor Wonen & Energie
We willen evolueren naar een unieke front-office voor alles rond wonen en energie. Die twee thema’s zijn zo verbonden, dat ze beleidsmatig best samen worden aangepakt. We willen absoluut geen verkokering.

In Genk bestaan er momenteel 3 loketten die werken rond premieadvies. Die moeten uitgroeien tot plekken waar inwoners voor hun eerstelijnsinformatie rond wonen en energie terecht kunnen. In tweede lijn worden zij verder geholpen door een deskundige. De afdeling Energie van Stebo heeft de expertise en jarenlange ervaring op vlak van energieadvies en renovatiebegeleiding. Daarom werken we met hen samen.

De RENOcoach
Op vlak van renovatiebegeleiding hebben we het aanbod uitgewerkt onder de naam ‘RENOcoach’. Deze ‘coach’ ondersteunt mensen met een renovatiebehoefte, en helpt hen over zoveel mogelijk drempels in het renovatielandschap heen.

Een voorbeeld: de energiescans in Vlaanderen zijn gratis voor decretaal bepaalde doelgroepen. De stad Genk vergoedt in samenwerking met Infrax en Stebo ook de scans voor wie niet tot deze doelgroep behoort.

Zo willen we iedereen die op stroom verwarmt een scan aanbieden, ongeacht of die persoon tot die categorie behoort. De gratis scan is een eerste stap die kan leiden tot nieuwe stappen op vlak van energierenovatie. De RENOcoach haakt hier in, waar de energieadviseur stopt.

Een ander voorbeeld is de collectieve wijkrenovatie. In Kolderbos liep dat heel goed. Om de renovatiegraad op te krikken, zijn meer van die wijkrenovaties nodig. Daarom willen we via het RENOcoach programma, begeleiding aanbieden aan buurten die samen willen renoveren. Zo kunnen we ook de nieuwe Vlaamse burenpremie voor samen renoveren gebruiken en daarmee de inzet van Stebo en DuboLimburg als RENOcoach op het terrein mee financieren.

De mensen van het woonloket kunnen dan weer de deelnemers helpen met hun premieaanvraag. Op die manier halen we zo veel mogelijk Vlaamse premies naar de Genkse huishoudens. De lokale overheid betaalt dan de resterende kosten voor de inzet van de RENOcoach, na aftrek van de burenpremie en de provinciale subsidies voor dit soort collectieve renovatieprojecten.

Renovatiebegeleiding werkt effectief
Naast de Limburgse voorbeelden is er elders in Vlaanderen meermaals aangetoond dat renovatiebegeleiding werkt. We denken zo bijvoorbeeld aan REFURB van Leiedal  of  Renoseec in Gent.

Op de Vlaamse woonmarkt zijn heel wat huizen in particuliere eigendom. Je kan hier zelden grotere volumes renoveren omdat het eigenaarschap zo versnipperd is. Veel woningen zijn ook anders gebouwd: vaak moet je echt op maat werken. Dat is tijdsintensief. Je moet heel veel tijd in sensibilisering steken.

De overheid moet op dat vlak duidelijke normen voorop stellen in een haalbaar tijdspad. Eigenaars moeten weten wat hen te doen staat op vlak van energierenovatie. De komst van de woningpas en het EPC+ certificaat kunnen de markt sterk veranderen. Maar daarop is het nog een tweetal jaren wachten. Daarom is in Vlaanderen de begeleidingsaanpak via een RENOcoach des te meer nodig.

De ideale Toekomst
We hopen dat we binnen enkele jaren kunnen spreken over een echte front-office voor wonen en energie. De samenwerking tussen energiehuizen en lokale overheden moet daarom nog een stuk meer doorgedreven gebeuren. In Limburg hebben we het geluk dat er met Duwolim al een sterk provinciaal Energiehuis is. Samen met de netbeheerder Infrax, de provincie Limburg, Stebo en DuboLimburg moet daar een sterk partnerschap uit kunnen groeien.

Naast die front-office is er nood aan een duidelijk traject voor energierenovatie. De Vlaamse overheid moet hier duidelijke en haalbare normen voor op stellen. Ook gespreid in tijd, want jonge mensen hebben na aankoop vaak onvoldoende middelen over om een totaalrenovatie te financieren. Daarom zijn de Vlaamse energielening – Duwolim - en de Limburgse Renovatielening – DuwolimPlus - zo belangrijk.

Lokale overheden moeten meer en meer de rol van aanjager opnemen. Zij kunnen mensen lokaal samenbrengen om in zo’n buurtrenovatie te stappen. Technische ondersteuning is daarbij echt nodig, voor alle betrokkenen. Niet alleen voor inwoners en renoveerders, ook voor dakwerkers of aannemers. Zij zijn niet altijd vertrouwd met het gebruik van nieuwe technieken of materialen. Bij grondige verbouwingen is de inzet van een architect nodig. Heel wat werken zijn echter niet vergunningsplichtig. Voor dit type werken heeft Genk, met een onafhankelijke deskundige - de  RENOcoach- een extra troef in handen om juist gefaseerde en kwalitatieve renovaties te garanderen.

 

Meer weten?

Esmée van Gerven, coördinator afdeling Energie, esmee.vangerven@stebo.be

 

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30

Stebo vzw
Windekestraat 1, 3600 Genk

Tel: 089 32 95 30
info@stebo.be