Stebo privacy verklaring

Algemeen

Stebo verwerkt In het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van klanten (begunstigden van onze dienstverlening), opdrachtgevers, partners en netwerkcontacten.

We vragen deze gegevens zelf op aan de betrokkene of krijgen de gegevens – uiteraard in overeenstemming met de wet op de privacy – aangeleverd door overheden, partners, netwerkcontacten.

In onderstaande Privacyverklaring lichten we toe hoe we met deze gegevens omgaan.

 

Welke persoonsgegevens?

Stebo heeft 5 inhoudelijke domeinen – Wonen – Werken – Ondernemen – Samenleven – Energie waaraan specifieke dienstverlening is gekoppeld. Om een antwoord te bieden op bepaalde vraagstukken, kan er ook een gezamenlijk aanbod worden ontwikkeld, vanuit 2 of meer domeinen.

De aard van de persoonsgegevens die worden gevraagd en verwerkt kan binnen de domeinen verschillen.

Algemeen gaat het om volgende persoonsgegevens:

 • identiteitsgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email, rijksregisternummer
 • persoonlijke kenmerken zoals geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, statuut
 • gegevens die de betrokkene zelf verstrekt in het kader van onze dienstverlening zoals type woning, gezinssamenstelling, job ambities, sociaal – en psychisch welbevinden, …

Welke persoonsgegevens we ook opvragen of krijgen, we verwerken ze steeds met de grootste zorgvuldigheid zodat uw gegevens optimaal beschermd zijn en blijven.

 

Bescherming van uw privacy – wettelijke basis

We gaan met nauwgezette zorg om met persoonsgegevens. Daarbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De persoonsgegevens worden door Stebo verwerkt op basis van artikel 6.1. uit de AVG [1]:

 1. Actieve toestemming van de betrokkene voor een of meer specifieke doeleinden
 2. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 3. c) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 4. f) Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stebo in het kader van haar dienstverlening

 

Waarom vragen en verwerken we persoonsgegevens?

De persoonsgegevens van klanten (begunstigden van onze dienstverlening) worden gevraagd en verwerkt om:

 • te voldoen aan de wettelijke voorschriften die inherent zijn aan de uitvoering van onze dienstverlening
 • te kunnen genieten van de dienstverlening van Stebo conform de voorwaarden in de afgesloten overeenkomst
 • op de hoogte te zijn van ons bestaand en nieuw aanbod in het kader van onze brede dienstverlening op vlak van samenleven, wonen, werken, ondernemen, energie, leren. We gebruiken de nodige persoonsgegevens voor het versturen van nieuwsbrieven, jaarverslagen, uitnodigingen en om de klanten via andere communicatie kanalen te bereiken mits toestemming.

 

De persoonsgegevens van opdrachtgevers, partners en netwerkcontacten worden gevraagd en verwerkt om:

 • te voldoen aan de wettelijke voorschriften die inherent zijn aan de uitvoering van onze dienstverlening
 • onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, in samenwerking met directe partners en ruimere netwerkcontacten conform de eisen van opdrachtgevers, op basis van een overeenkomst en in het kader van ons gerechtvaardigd belang
 • op de hoogte te zijn van ons bestaand en nieuw aanbod in het kader van onze brede dienstverlening op vlak van samenleven, wonen, werken, ondernemen, energie, leren. We gebruiken de nodige persoonsgegevens voor het versturen van nieuwsbrieven, jaarverslagen, uitnodigingen en om de opdrachtgevers, partners en netwerkcontacten via andere communicatie kanalen te bereiken.

 

Waar houden we uw gegevens bij?

 • In ons ERP- systeem (elektronisch dossier)
 • In elektronische bestanden zoals Word of Excel
 • In papieren dossiers
 • Bij cloud service providers

 

Beveiliging van de gegevens

Stebo beschermt uw persoonsgegevens door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

Stebo volgt hierbij de huidige technologische trends.

Zo zijn al onze computers voorzien van een recent besturingssysteem waarbij ook de updates (oa tegen veiligheidslekken) gevolgd worden.

Toepassingen en data op de computers zijn enkel toegankelijk na aanmelding met gebruikersnaam en paswoord.

Alle toestellen zijn voorzien van recente en up-to-date antivirussoftware, de opgeslagen informatie wordt geëncrypteerd indien nodig.

De netwerken worden beveiligd door een firewall.

De serversystemen staan in een beschermende omgeving. Er worden dagelijks back-ups genomen.

Er worden regelmatig informatiesessies en opleidingen georganiseerd waarbij de gebruikers gesensibiliseerd worden over hoe mails en documenten met kwaadaardige insteek te herkennen en af te blokken.

Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getest en bijgestuurd indien nodig.

Alle medewerkers worden blijvend geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uitwisselen van gegevens

Uw gegevens worden enkel gebruikt door Stebomedewerkers in het kader van hun job en in zover dat ze hiervoor relevant zijn.

Uw gegevens kunnen uitgewisseld worden met een derde partij indien dit kadert in de beschreven doeleinden en op voorwaarde dat deze ook op een veilige en wettelijk correcte manier met uw gegevens omgaat.

Wij maken een (verwerkers)overeenkomst op met deze partijen waarin de nodige afspraken staan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

We delen persoonsgegevens ook met derden indien u ons hier de toestemming voor geeft.  Deze toestemming kunt u ten allen tijde intrekken.

In sommige situaties zijn we wettelijk verplicht, of is het toegestaan om persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaarperiode

Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, bewaard of zolang als wettelijk vereist

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Stebo vrijwaart onderstaande rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U heeft steeds inzagerecht in uw persoonsgegevens
 • U kan ons vragen gegevens te wijzigen of aan te vullen
 • U kan bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.
 • U heeft het recht om een kopie van uw persoonsgegevens aan ons te vragen die we aan u of – in opdracht van u – aan een andere partij bezorgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm.
 • U heeft het recht op ‘vergetelheid’ dat wil zeggen dat u ons kan vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:
  • Stebo heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld of verwerkt
  • De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. Er geldt een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken
  • De organisatie verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig, bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking
  • Als de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken, zijn we wettelijk verplicht om de gegevens te wissen

 

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan horen wij die graag.

U kan ons daarvoor eenvoudig bereiken via onderstaande contactgegevens.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen blijven we steeds in beweging.

Stebo kan dan ook deze privacy verklaring wijzigen.

We brengen u hiervan uiteraard op de hoogte via onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 09 02 2018

Oudere versies van onze privacy verklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons gerust een e-mail als u deze wilt raadplegen.

 

 

 

Contact

Heeft u een specifieke vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door Stebo, heeft u een klacht of wenst u  bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij stellen het op prijs dat u dan contact met ons opneemt.

De contactpersoon voor Stebo is Nicole Meeusen, procescoördinator, u kan haar contacteren via mail privacy@stebo.be of telefoon 089 32 95 30.

 

Stebo vzw, Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30

www.stebo.be

 

 

De directie en alle medewerkers van Stebo staan achter deze Privacy Verklaring.

Wij kijken er naar uit om met u te mogen (blijven) samenwerken

 

[1]  Stebo documenteert deze rechtsgronden van de verwerking die u ook aan ons kan opvragen.

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30